Äriseadustikust tulenevad kontrollid

Äriseadustest tulenevad kontrollid on audiitorteenused, mida osutatakse kooskõlas Audiitortegevuse seadusega kehtestatud standardiga ’’Kindlustandvad töövõtud, mis on muud kui möödunud perioodide finantsinformatsiooni auditid või ülevaatamised’’

Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamise kontroll

Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamise kontrolli eesmärgiks on avaldada arvamust, kas mitterahalise sissemakse teostaja poolt üle antav vara on vastavuses äriseadustiku § 248 või 142 nõuetega ning kas mitterahalise sissemakse väärtus katab mitterahalise sissemaksega tasutavate aktsiate/osa nimiväärtuse ja ülekursi.

Likvideeritava äriühingu lõppbilansi ja vara jaotusplaani kontroll

Likvideeritava äriühingu lõppbilansi kontrolli eesmärgiks on avaldada arvamust, kas likvideeritava ettevõtte lõppbilansis sisalduv finantsinformatsioon on koostatud kõigis olulistes osades kooskõlas RaamatupidamiseToimkonna juhendiga 13 „Likvideerimis- ja lõpparuanded“.

Likvideeritava äriühingu vara jaotusplaani kontrolli eesmärgiks on avaldada arvamust, kas kas likvideeritava ettevõtte vara jaotusplaan on kooskõlas Äriseadustiku nõuetega.

Kontakt

Detailsema päringu saad meile saata siit

Või helista kohe +372 660 6802