Audiitorkontroll ja audiitorteenused – mis ja milleks?

01.03.2019

Audiitorkontroll ja audiitorteenused – mis ja milleks?

Audiitorkontroll ja teised audiitorteenused on lahutamatuks osaks iga ettevõtte kontrollprotseduuridest, mis aitavad tagada klientide ning partnerite usalduse ja pakuvad hindamatut informatsiooni juhtimistegevustel. Audiitorteenuseid pakub audiitor, kelle valikul on olulisteks kriteeriumiteks nii kvalifikatsioon, usaldusväärsus, kättesaadavus kui ka professionaalsus.

Audiitorteenused tuginevad rahvusvahelistele auditeerimisstandarditele ja jagunevad kui audiitorkontroll ehk audit ning ülevaatus. Nende teenuste pakkumise jooksul keskendutakse ettevõtte kõige olulisematele valdkondadele ning võimalikele riskidele.

Audiitorkontroll ehk audit

Auditeerimine on üldistatult audiitori poolt läbiviidav teenus, mis seisneb raamatupidamisaruande kontrollimises ja sellele hinnangu andmises, lähtudes auditeerimisreeglistikust ja kooskõlastatult Audiitortegevuse seaduses paikapandud standarditega.

Audiitorkontrolli peamiseks eesmärgiks on kogutud tõendusmaterjali põhjal avaldada arvamust vandeaudiitori aruandes möödunud perioodide rahandusinformatsioonile üldistavas jaatavas vormis.

Raamatupidamise aastaaruande auditeerimiskohustus on kõikidel aktsiaseltsidel. Ülejäänud majandusüksuste puhul kehtivad eraldiseisvad reeglid, mille kohta tasub küsida lähemalt audiitorteenust pakkuva ettevõtte käest.

Ülevaatus

Ülevaatus on audiitorteenus, mis sarnaneb paljuski audiitorkontrolliga, kuid erineb mõne olulise aspekti osas. Nimelt on ülevaatuse objektiks kliendi vastutava organi poolt sobivate kriteeriumide alusel koostatud möödunud perioodide rahandusinformatsioon.

Samuti on ülevaatuses audiitorteenuse osutaja eesmärgiks kogutud tõendusmaterjali põhjal vandeaudiitori aruandes avaldada arvamust rahandusinformatsioonile üldistavas eitavas vormis.

Lisaks audiitorkontrollile ja ülevaatusele võib ettevõttel tekkida vajadus ka teatud kokkuleppeliste ja/või äriseadustikust tulenevate toimingute järele.

Kokkuleppelised toimingud

Nendes toiminguteks on näiteks konkreetse aruandekirje (nõuded klientide vastu, müügitulu jne), finantsaruande (bilanss, kasumiaruanne) või arvestusvaldkonna (palgaarvestus või muu valdkond) kontrollimine. Audiitor esitab kokkulepitud toimingute tulemusena aruande oma tähelepanekute ja soovituste kohta.

Äriseadustikust tulenevad toimingud on:

  • erikontroll,
  • arvamus mitterahalise sissemakse väärtuse hindamise kontrolli kohta,
  • arvamus likvideeritava äriühingu lõppbilansi ja vara jaotusplaani kohta,
  • arvamus ühinemis- ja jagunemislepingule.

Audiitorkontroll, ülevaatus ning kokkuleppelised ja äriseadustikust tulenevad kontrollid on kõrgel tasemel audiitorteenused, mida pakuvad kvalifitseeritud Hea Tava audiitorid.

Kontakt

Detailsema päringu saad meile saata siit

Või helista kohe +372 660 6802