Audiitori ülesannetest ja tegevustest

02.03.2019

Audiitori ülesannetest ja tegevustest

Vajadus audiitori järele tekkis Suurbritannias ligi 200 aastat tagasi, kui ettevõtete omanikud eemaldusid igapäevasest juhtimisest ja hakkasid palkama tegevjuhte. Sellise töökorralduse juures tekkis vajadus sõltumatu kontrolliva osapoole ehk audiitori järele.

Audiitori ülesanne on pakkuda kindlust finantsaruannete teatud reeglitele vastavuse osas. Vastutus aruannete koostamise eest lasub auditeeritava üksuse juhtkonnal. Audiitor kontrollib mitte niivõrd raamatupidaja töö perfektsust (kui temalt seda eraldi ei ole tellitud), vaid pigem seda, et kolmandad osapooled saaksid aastaaruannet lugedes ettevõtte finantsidest adekvaatse pildi. Audiitori hinnangu eesmärk on tõsta teie ettevõtte finantsinformatsiooni usaldatavust nii investorite, osanike kui ka avalikkuse silmis.

Eestis on umbes 350 vannutatud audiitorit. Selleks, et vandeaudiitoriks saada, peab läbima edukalt kutseeksami, kus lisaks auditeerimisreeglistiku tundmisele tuleb näidata teadmisi raamatupidamise, maksunduse, rahanduse ja äriõiguse vallas.

Audiitori kutsetegevusest

Audiitor on oma kutsetegevuses sõltumatu ja erapooletu. See tähendab, et audiitoril ei ole mingit huvi oma kliendi finantsinformatsiooni ühes või teises suunas kallutada.Vandeaudiitorilt nõutakse vastavuses olemist fundamentaalsete printsiipidega nagu usaldusväärsus, objektiivsus, kutsealane kompetentsus, professionaalne käitumine ja konfidentsiaalsus.

Audiitori kutsetegevus on auditeerimine, nõustamine ja audiitorile õigusaktidega pandud teiste ülesannete täitmine. Auditeerimisreeglistik näeb audiitorile ette erinevaid kutsetegevusi (audit, ülevaatus, mitterahalise sissemakse hindamise kontrollimine jne). Sõltuvalt ettevõtte suurusest ja sellest tulenevalt ka avalikkuse huvist erineva suurusega ettevõtete aruannete suhtes, on ettevõtetele seadusega kohustuslikuks tehtud erinevat kindlustunnet pakkuvad audiitori aruanded.

Audit on töövõtt, mis annab avalikkusele kindlust, et raamatupidamisaruannetes ei esine olulisi väärkajastamisi. Väiksemad ja vähema avaliku huvi all olevad ettevõtted ei vaja sageli sellist kindlustunnet oma aruannetele, mida audit pakub, neile vajalik teenus võib olla ka ülevaatus.

Lisaks auditile ja ülevaatusele osutavad audiitorid veel mitmesuguseid erinevaid teenuseid, osad neist annavad kindlust (näiteks mitterahalise sissemakse hindamise kontrollimine), teiste puhul rakendatakse audiitori kutsealast kompetentsust erinevatest asjaoludest, tehingutest või toimingutest parema ülevaate saamiseks (näiteks kokkuleppelised toimingud, riskianalüüsid, kontrollide efektiivsuse hindamised).

Kui sinu ettevõte võiks vajada audiitori teenuseid, loe lähemalt siit.

Kontakt

Detailsema päringu saad meile saata siit

Või helista kohe +372 660 6802