Puhkuste arvestusest ja puhkusetasu hüvitamisest

02.03.2019

Puhkuste arvestusest ja puhkusetasu hüvitamisest

Raamatupidamise seadus reguleerib, et aasta lõpus tuleb inventeerida varad ja kohustused, millest üks on puhkusreserv. Reservi inventeerimise all mõeldakse töötajate puhkusetasude saldo korrigeerimist. Siinkohal tuleks lähtuda nii väljateenitud, kuid kasutamata, kui ka töötajate ettepuhatud põhipuhkusepäevadest. Sellise arvestuse tulemusena saab selgeks, millised on ettevõtte kohutused töötajate ees ning vastupidi.

Vastavalt töölepingu seadusele § 55 on töötaja igaaastane põhipuhkus 28 kalendripäeva, kui tööandja ja töötaja ei ole kokku leppinud pikemas puhkuses või kui seadus ei sätesta teisti.

Kuidas arvutatakse puhkusetasu?

Puhkusetasu arvutatakse keskmise kalendripäevatasu alusel. Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega. Keskmise töötasu arvutamise aluseks võetakse enne keskmise töötasu arvutamise vajaduse tekke kuule eelnenud kuue kalendrikuu jooksul töötaja teenitud töötasu. Näiteks kui töötajale on vaja keskmist töötasu arvutada augustis, siis tuleb arvutamise aluseks võtta veebruaris, märtsis, aprillis, mais, juunis ja juulis teenitud töötasud.

Keskmise kalendripäevatasu arvutamiseks liidetakse töötasud ja jagatakse sama ajavahemiku kalendripäevade arvuga. Kalendripäevade hulka ei arvata rahvuspüha ega riigipühi. Kalendripäevade arvu vähendatakse nende kalendripäevade võrra, millal töötajale ei arvestatud töötasu tööst keeldumise korral (töötaja oli haiguslehel, puhkusel, ajateenistuses, osales streigis, esindas seaduse alusel teisi töötajaid jne).

Tööandjale hüvitatakse töötajale makstud puhkusetasu või keskmine töötasu riigieelarvest järgmistel juhtudel:

  • Alaealise töötaja põhipuhkus vastavalt töölepingu seaduse § 56;
  • Töövõimetuspensionäri põhipuhkus vastavalt töölepingu seaduse § 57;
  • Isapuhkus vastavalt töölepingu seaduse § 60;
  • Lapsepuhkus vastavalt töölepingu seaduse § 63 lõikele 1;
  • Puudega lapse vanema lapsepuhkus vastavalt töölepingu seaduse § 63 lõikele 2
  • Lapse toitmise vaheaegade eest säilitatud keskmine töötasu vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduse §10.

Kui vajad puhkuste arvestuse juures abi või soovid rohkem informatsiooni erinevate raamatupidamisteenuste kohta, võta ühendust Hea Tava spetsialistidega!

Kontakt

Detailsema päringu saad meile saata siit

Või helista kohe +372 660 6802