Mida kirjutada osaühingu majandusaasta tegevusaruandesse?

02.03.2019

Mida kirjutada osaühingu majandusaasta tegevusaruandesse?

Tänapäeval peetakse kodulehte üsna endastmõistetavalt esimeseks kohaks, kust ettevõtte tegevuse vastu huvi tundev inimene infot otsima läheb. Aga mis on järgmine? Mõnelgi juhul – eriti kui huviliseks on potentsiaalne äripartner, ajakirjanik või teie firmasse kandideerimist kaaluv töötaja – on just majandusaasta aruanne see, mille põhjal kujundatakse arvamus ettevõtte konkurentsivõime, uuendusmeelsuse, vastutustunde jms kohta. Aastaaruannet koostades tasubki mõelda, millistele küsimustele selle lugejad vastuseid võivad otsida, ning panna kirja kõik see, mis teie firma arengut soodsas valguses laseb paista.

Mida nõuab seadus?

OÜ majandusaasta aruanne koosneb raamatupidamise aruandest ja tegevusaruandest. Kui raama­tu­pidamise aruande struktuur on üsna täpselt paika pandud, siis tegevusaruande koostamisel on juhatusel vabad käed kirjeldamaks oma saavutusi ja tulevikuplaane. Raamatu­pidamise seaduse paragrahv 24 ütleb, et „tegevusaruandes antakse ülevaade raamatupidamis­kohus­tuslase tegevusest ja asjaoludest, millel on määrav tähtsus raamatu­pidamiskohustuslase finantsseisundi ja majandustegevuse hindamisel, olulistest sündmus­test majandusaastal ning eeldatavatest arengusuundadest järgmisel majandusaastal“. Nendeks on:

  • ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad, tooted ja teenused;
  • olulisemad investeeringud, mis on tehtud aruandeaasta jooksul või mida kavatse­tak­se teha lähitulevikus;
  • tähtsamad uurimis- ja arendustööd, mida viidi läbi lõppenud aastal ning mis on kavas eelseisva(te)l aasta(te)l;
  • muud märkimisväärsed sündmused, mida raamatupidamise aruandest välja lugeda pole võimalik, ent mis on mõjutanud või mõjutavad tulevikus ettevõtte majandus­tulemusi.

Kui palju infot tasub jagada?

Paljud väikefirmad tavatsevad oü aastaaruandes jääda napisõnaliseks, tõdedes, et firma jätkas senist tegevust ning tulevikus suuremaid muutusi plaanis pole. Kui sa aga soovid, et aasta­aruanne oleks sinu väärikas visiitkaart, siis tuleks olla põhjalikum:

  • millised olid lõppenud aasta tähtsamad saavutused
  • milliseid uuendusi ette võeti: töökorraldus, juhtimine, uus tehnoloogia jne
  • millised eesmärgid on seatud järgmisele aastale ja kuidas nende täitmist kavatsetakse mõõta.

Oü aastaaruande juures ei tohiks unustada ka seda, et see ei pea koosnema ainult kantse­liitlikust tekstist. Väga hästi mõjub, kui illustreerid oma juttu tabelite ja diagrammidega.

Hea Tava raamatupidajad aitavad aastaaruande koostamisel ja esitamisel. Küsi pakkumist!

Kontakt

Detailsema päringu saad meile saata siit

Või helista kohe +372 660 6802